Usługi geodezyjne Wytyczenia i inwentaryzacje budynków

Czym jest tyczenie budynków?

Jest to proces określania i oznaczania w terenie położenia projektowanego budynku. Geodeci wykonują pomiary terenowe i wykorzystują różne urządzenia pomiarowe, takie jak: tachimetry, niwelator czy system satelitarny GNSS, aby dokładnie określić współrzędne i orientację budynku. Wytyczenie budynku jest kluczowe na etapie początkowej fazy realizacji, ponieważ precyzyjnie określa umiejscowienie go w terenie. Gwarantuje prawidłowe usytuowanie budynku na działce z zachowaniem wymaganych założeń projektowych.

Etapy tyczenia budynków:

  • Pierwszym etapem jest analiza dokumentacji, która obejmuje przegląd projektu budowlanego. Geodeta dokonuje wstępnej oceny, by poznać szczegóły dotyczące budynku, granic działki i inne istotne informacje.
  • Kolejnym krokiem jest opracowanie elementów projektowych, niezbędnych do wytyczenia w terenie. Wykonuje się też pomiar punktów kontrolnych. Geodeta przeprowadza pomiary terenowe, by precyzyjnie ustalić współrzędne geodezyjne punktów kontrolnych. Na tym etapie sporządza się szkic tyczenia.
  • Na podstawie pomiarów punktów kontrolnych geodeta wytycza osie budynku w terenie. Wykorzystuje odpowiednie narzędzia i techniki pomiarowe, aby dokładnie określić położenie osi budynku zgodnie z projektem.
  • Po zakończeniu tyczenia budynku geodeta przekazuje szkic tyczenia kierownikowi budowy oraz sporządza stosowny wpis w dzienniku budowy z wykonanych czynności. Dokumentacja taka jest ważnym źródłem informacji dla kierowników budów, projektantów, inżynierów, architektów, inwestorów i innych zainteresowanych stron.

Metody tyczenia

Tyczenie wykonuje się odbiornikiem GNSS, tachimetrem oraz niwelatorem. Wybór konkretnej metody tyczenia zależy od różnych czynników, takich jak charakterystyka terenu, rodzaj obiektu budowlanego, dostępność narzędzi pomiarowych oraz konieczność uzyskania określonych dokładności. Istotne jest, aby użyć odpowiedniej metody, która zagwarantuje precyzyjne ustalenie położenia budynku i zgodność z wymaganiami projektowymi.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja budynku polega na dokładnym pomiarze wymiarów, kształtu, struktury i charakterystyki budynku. Geodeci wykonują pomiary na zewnątrz budynku, zbierając informacje o usytuowaniu obiektu. Wyniki pomiarów są opracowywane w formie szczegółowej dokumentacji, a całość kompletowana w formie operatu technicznego. Inwentaryzacja budynku jest przydatna przy planowaniu remontów, rozbudowy, modernizacji czy zmiany przeznaczenia budynku, a także do celów administracyjnych i prawnych.

Inwentaryzacja pozwala na weryfikację zgodności przeprowadzonych prac budowlanych z założeniami projektowymi. Inwentaryzacja obiektów budowlanych jest bardzo ważna, ponieważ bez niej, nie można formalnie zakończyć budowy, ani uzyskać pozwolenia na użytkowanie, co w konsekwencji sprowadza się do niemożności korzystania z obiektu w legalny sposób.

Przeprowadzimy tyczenie i inwentaryzację Twojego budynku

Nasza firma oferuje usługę tyczenia budynków, która polega na wskazaniu najważniejszych punktów na placu budowy, pozwalających na usytuowanie obiektu zgodnie z założeniami projektowymi i zachowaniem odpowiednich odległości od sąsiednich obiektów. Obie usługi - wytyczenie budynku i inwentaryzacja budynku - wymagają zaawansowanych umiejętności pomiarowych i znajomości przepisów geodezyjnych.

Nasi geodeci wykorzystują specjalistyczne narzędzia pomiarowe i oprogramowanie do przeprowadzenia dokładnych i precyzyjnych pomiarów, a następnie przygotowują kompleksową dokumentację geodezyjną, która jest niezbędna projektantom, architektom, inżynierom i inwestorom. Wykonujemy wszelkie niezbędne dokumenty służące odbiorom obiektów w odpowiednich organach (np. nadzorze budowlanym). Zachęcamy do współpracy!

Na Geokart zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Planujesz inwestycję? Oferujemy szeroką gamę usług geodezyjnych m.in. wznowienie znaków granicznych, mapy do celów projektowych, tyczenia i inwentaryzacje budynków, klasyfikację gruntów oraz kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji. Skontaktuj się z nami - porozmawiamy, doradzimy, pomożemy. Tylko u nas zapłacisz w wygodnych RATACH 0%