Realizacje

Wybrane prace, które wykonywaliśmy:

2017 r.:

 • wykonanie map do celów projektowych dla zadania pn. „Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla przebudowy (dostosowania) strychu budynku nr 11 (Kościół Garnizonowy) na potrzeby działalności duszpasterskiej Garnizonowej Parafii Wojskowej w Bartoszycach” (styczeń 2017)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Wykonanie robót budowlano – montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla dostosowania instalacji elektrycznej do wydanych warunków przyłączenia wraz z przebudową budynku i rozdzielni n/n usytuowanej w ST01-785 dla potrzeb 25. WOG w Białymstoku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (styczeń 2017)

2016 r.:

 • wykonanie podziałów nieruchomości położonych w obrębie Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny w ilości 43 działek, wykonywanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – pod budowę ul. Kraszewskiego w Kleosinie (styczeń 2016-marzec 2016)
 • wykonanie map do celów projektowych dla zadania pn. „Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1747 Suwałki” (październik 2016-grudzień 2016)

2015 r.:

 • wykonanie map do celów projektowych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej modernizacji oczyszczalni ścieków w Łapach i stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance” długość trasy ok. 5 000 m (styczeń 2015-kwiecień 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Białostoczku”; dł. sieci wodociągowej ok. 620 m, 11 szt. przyłączy; dł. sieci kanalizacyjnej ok. 620 m, 15 szt. przyłączy ks (marzec 2015 – czerwiec 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Tarnopol” dł. ok. 6 150 m (kwiecień 2015 – czerwiec 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki i Podzałuki” dł. ok. 1 500 m (kwiecień 2015 – maj 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Kuźnica - miejscowości Popławce, Białobłockie, Łosośna, Kruglany”; dł. ok. 9 450 m (kwiecień 2015 –czerwiec 2015)
 • wykonanie map do celów projektowych dla budowy sieci telekomunikacyjnej w obrębach Zawady, Osowicze, Sielachowskie o łącznym obszarze ok. 220 ha (luty 2015-maj 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Białostoczku”; dł. sieci wodociągowej ok. 620 m, 11 szt. przyłączy; dł. sieci kanalizacyjnej ok. 620 m, 15 szt. przyłączy ks (marzec 2015 – czerwiec 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Tarnopol” dł. ok. 6 150 m (kwiecień 2015 – czerwiec 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki i Podzałuki” dł. ok. 1 500 m (kwiecień 2015 – maj 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Kuźnica - miejscowości Popławce, Białobłockie, Łosośna, Kruglany”; dł. ok. 9 450 m (kwiecień 2015 –czerwiec 2015)
 • pomiar inwentaryzacyjny dróg, chodników, placów oraz terenów zielonych wraz z opracowaniem na terenie jednostek wojskowych w Białymstoku, Łomży i Hajnówce o łącznej powierzchni ok. 55 ha (sierpień 2015 – wrzesień 2015)
 • wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków w ilości 156 szt. wraz z przecięciem wizur o dł. ok. 9 085 m na terenie Nadleśnictwa Krynki (sierpień 2015-listopad 2015)
 • wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie m. Białegostoku w ilości 267 działek, wykonywanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – pod budowę Alei Ignacego Jana Paderewskiego i Alei Niepodległości w Białymstoku (październik 2015-grudzień 2015)
 • wykonanie map do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Brończany, Niewodnica Nargilewska o łącznym obszarze ok. 73 ha (październik 2015-luty 2016)
 • wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków w ilości 47 szt. Terminala Paliw PKN Orlen w Sokółce (październik 2015-marzec 2016)

2014 r.:

 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Tartacznej w Czarnej Białostockiej”dł. ok. 1 200 m (październik 2012-sierpień 2013)
 • obsługa geodezyjna rozbudowy stacji 400/110 kV GPZ Narew w Turośni Kościelnej (maj 2014-grudzień 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami retencyjno – rozsączającymi w rejonie Stadionu Miejskiego w pasie drogowym ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku” (czerwiec 2014-sierpień 2014)
 • obsługa geodezyjna budowy drogi pożarowej na terenie Leśnictwa Jodłówka o dł. 4 000 m (czerwiec 2014-lipiec 2014)
 • wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków w ilości 138 szt. w ramach zadania pn. „Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk”, wchodzącego w zakres projektu pt. „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436)” (czerwiec 2014-sierpień 2014)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Kanalizacja sanitarna dla m. Porosły z przyłączami grawitacyjnymi i sieciowymi pompowniami ścieków z rurociągami tłocznymi-etap II, zad. 1” (ok. 1 200 m sieci ks grawitacyjnej, 2 400 m sieci ks tłocznej i 49 szt. przyłączy) (lipiec 2014-styczeń 2015)
 • wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie m. Białegostoku w ilości 20 szt., wykonywanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – pod budowę ulic: Browarowej, Krynicznej i Bajecznej w Białymstoku (listopad 2014-styczeń 2015)
 • wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie m. Białegostoku w ilości 16 szt., wykonywanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – pod budowę ulicy Św. Józefa w Białymstoku (listopad 2014-styczeń 2015)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno – kanalizacyjnej – etap III: część I – budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Grabówce; dł. ok. 1 400 m, 22 szt. przyłączy wodociągowych, ok. 1 400 m, 24 szt. przyłączy kanalizacyjnych; część II – budowa wodociągu w Sowlanach”; dł. ok. 1 000 m (październik 2014 – luty 2015)

2013 r.:

 • obsługa geodezyjna budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wodociągowej z przyłączami w ciągu ulic H. Sienkiewicza, J. Piłsudskiego, Włókienniczej w Białymstoku (kwiecień 2013-wrzesień 2013)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 2 600 m w miejscowości Daniłowo Duże, gm. Łapy wraz z budową wodociągu o dł. ok. 300 m w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy” (czerwiec 2013-wrzesień 2013)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Kanalizacja sanitarna dla m. Porosły z przyłączami grawitacyjnymi i sieciowymi pompowniami ścieków z rurociągami tłocznymi-Etap I” – ok. 3 100 mb sieci ks i 54 szt. przyłączy (lipiec 2013-październik 2013)
 • odtworzenie punktów granicznych pasa drogowego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – Granica Państwa” - w ilości ok. 340 punktów granicznych (sierpień 2013)
 • wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie m. Białegostoku w ilości 41 szt., wykonywanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (wrzesień 2013-kwiecień 2014)

2012 r.:

 • obsługa geodezyjna przebudowy mostu przez rz. Nurzec na drodze krajowej nr 66 w miejscowości Kleszczele (maj 2012-listopad 2012)
 • obsługa geodezyjna przebudowy mostu przez rz. Ruda na drodze wojewódzkiej nr 685 k/m Narew wraz z dojazdami (maj 2012-listopad 2012)
 • inwentaryzacja, renowacja punktów osnowy III klasy i osnowy pomiarowej, stabilizacja i sporządzenie opisów topograficznych, wykonanie stosownych pomiarów, obliczeń dla ok. 450 punktów osnowy pomiarowej w ramach zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych polegających na zabezpieczeniu w punkty osnowy geodezyjnej poziomej obszaru scalenia gruntów obrębów Andryjanki i Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie” – obszar ok. 2 320 ha (maj 2012-lipiec 2012)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej magistralnej i odcinków wodociągów rozbiorczych w ul. gen. W. Andersa i ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku wraz z demontażem odcinków istniejących sieci wodociągowych w ul. gen. W. Andersa i ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku” (czerwiec 2012-wrzesień 2012)
 • pomiary geodezyjne konstrukcji wieży/masztu na potrzeby aktualizacji danych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (obiekt SLR Makarki) (sierpień 2012)
 • obsługa geodezyjna przebudowy drogi leśnej nr 9 w Nadleśnictwie Krynki o dł. 4 250 m (kwiecień 2012-maj 2013 r.)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej DN600 oraz wodociągu rozdzielczego z przyłączami w przedłużeniu ulicy gen. W. Andersa (od ul. Wasilkowskiej do skrzyżowania z nowobudowaną ul. Piastowską) w Białymstoku” (lipiec 2012-lipiec 2013)
 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków na os. Buksztel w Czarnej Białostockiej - II etap” ok. 1 750 mb sieci ks i 53 szt. przyłączy (grudzień 2012-maj 2014)

2011 r.:

 • obsługa geodezyjna zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki”; dł. ok. 13 600 m sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), dł. ok. 15 700 m sieć wodociągowa (czerwiec 2011-październik 2012)

2010 r.:

 • obsługa geodezyjna budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), wieś Klepacze, gm. Choroszcz, dł. ok. 3 000 m (czerwiec 2010-grudzień 2010 r.)