Etapy realizacji

Poniżej znajdą Państwo przykładowy schemat obrazujący naszą współpracę w przypadku typowych prac, które wykonujemy.

Podział nieruchomości:

 • Konsultacje wstępne, ustalenie koncepcji podziału nieruchomości, przedstawienie kosztorysu, zawarcie pisemnej umowy (zlecenia)
 • Kompletowanie potrzebnych dokumentów, w tym:
  • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu, wypis z ksiąg wieczystych)
  • decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli była wcześniej wydana)
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, mapa do celów opiniodawczych *
  • pełnomocnictwo notarialne (w przypadku współwłasności, gdy np. jeden ze współwłaścicieli przebywa zagranicą)

zobacz też: Dokumentacja potrzebna do podziału, połączeń i rozgraniczenia nieruchomości

 • Opracowanie wstępnego projektu podziału i uzyskanie z Urzędu Miejskiego (Urzędu Gminy) postanowienia o możliwości podziału nieruchomości lub zaświadczenia o przeznaczeniu danej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Opracowanie podziału nieruchomości przez firmę GEOKART (pomiary terenowe, prace kameralne)
 • Złożenie opracowanych dokumentów do kontroli wraz z wnioskiem o przyjęcie ich do Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego
 • Opłacenie należności przez kontrahenta
 • Urząd Miejski (Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe) wysyła do kontrahenta pocztą poleconą decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wraz z załącznikami

Na każdym etapie współpracy otrzymują Państwo naszą pomoc, zarówno w gromadzeniu potrzebnych dokumentów, jak i załatwianiu formalności. Część dokumentów pozyskujemy sami, tym samym oszczędzając Państwa czas i pieniądze.

* mapę do celów opiniodawczych oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać:

- w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w Departamencie Geodezji, ul. Słonimska 2/2 (w przypadku obszaru miasta Białegostoku)

- w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Mickiewicza 3 – mapa do celów opiniodawczych, zaś wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Branickiego 13 (w przypadku obszaru powiatu białostockiego)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w postaci oryginałów lub poświadczone za zgodność z oryginałem (np. przez notariusza).

Mapa do celów projektowych:

 • Konsultacje wstępne, ustalenie zakresu opracowania, przedstawienie kosztorysu, zawarcie pisemnej umowy (zlecenia)
 • Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych przez firmę GEOKART (pomiary terenowe, prace kameralne)
 • Złożenie opracowanej mapy do kontroli wraz z wnioskiem o przyjęcie ich do Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego
 • Przekazanie mapy do celów projektowych kontrahentowi, opłacenie należności

Wytyczenie budynku, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu:

 • Konsultacje wstępne, dostarczenie projektu, ustalenie zakresu prac, przedstawienie kosztorysu, zawarcie pisemnej umowy (zlecenia)
 • Opracowanie kameralne projektu, wykonanie specjalistycznych obliczeń potrzebnych do zrealizowania zadania
 • Przestrzenne wyznaczenie projektu w terenie, przekazanie szkiców tyczenia, wpis do dziennika budowy, opłacenie należności