Dokumentacja potrzebna do podziału, połączeń i rozgraniczenia nieruchomości

Do podziału, połączenia i rozgraniczenia nieruchomości należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny nieruchomości (akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu)
  • Decyzje o warunkach zabudowy (jeśli była wydana)
  • Wypis z Ksiąg Wieczystych
  • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, mapa do celów opiniodawczych (*)
  • Pełnomocnictwo notarialne (jeżeli było wydane) – w przypadku współwłasności lub liczby właścicieli większej niż 1

(*) mapę do celów opiniodawczych oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać:

  • w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w Departamencie Geodezji, ul. Słonimska 2/2 (w przypadku obszaru miasta Białegostoku)
  • w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Mickiewicza 3 – mapa do celów opiniodawczych, zaś wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Branickiego 13 (w przypadku obszaru powiatu białostockiego)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w postaci oryginałów lub poświadczone za zgodność z oryginałem (np. przez notariusza).